ELEKTRONINĖJE PARDUOTYUVĖJE ĮSIGYTŲ PREKIŲ PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS


1.   PRODUKTŲ PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO SĄLYGOS 

1.1. Produktai pristatomi Lietuvoje ir Europoje Sąjungoje, tačiau tam tikrų Produktų pristatymas tam tikrose teritorijose gali būti ribojamas. Esami ribojimai Pirkėjui bus parodomi iki užsakant Produktą. 

1.2. Pirkėjas įsigytus Produktus gali atsiimti pats Pardavėjo nurodytose atsiėmimo vietose  arba užsakyti mokamą Produktų pristatymo į Pirkėjo nurodytą vietą paslaugą. Produktų pristatymo būdai nustatomi Pardavėjo ir skelbiami Parduotuvėje. Pristatymo būdų pasirinkimas gali skirtis, atsižvelgiant į vietovę, kurioje Pirkėjas pageidauja gauti Produktus, ir Produkto gabaritus. 

1.3. Pirkėjas pasirenka pristatymo ar atsiėmimo būdą Užsakymo pateikimo metu. Produktų pristatymo kaina Pirkėjui parodoma Užsakymo pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Produktų pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už Produktus.

1.4. Produktų pristatymo terminai (konkreti data arba laiko rėžis, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo) Pirkėjui parodomas konkre  taus užsakymo metu.  

1.5. Produktai pristatomi Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas privalo Produktus atsiimti ar priimti pats (per savo įgaliotą atstovą ar darbuotoją) arba Užsakyme nurodyti Produktus atsiimantį ar priimantį asmenį. Atsiimančio ar priimančio asmens gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimo atstovauti Pirkėją dokumentą, taip pat Pirkėjui atsiųstą informaciją apie Užsakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) Produktų pats priimti negali, o Produktai pristatyti bei perduoti nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Produktų pristatymo netinkamam subjektui.

1.6. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Produktų pristatymo vietą ir užtikrinti sąlygas Produktų iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, pasirūpinti asmenimis, kurie iškraus Produktus ir pan.). Pirkėjas pristatytus Produktus privalo priimti nedelsdamas. Pirkėjas privalo organizuoti pristatytų Produktų iškrovimą savo sąskaita ir iniciatyva. 

1.7. Jeigu sutartu pristatymo laiku atvykusiam kurjeriui nepavyksta susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais, Produktai laikomi nepristatytais dėl Pirkėjo kaltės. Tokie Produktai grąžinami Pardavėjui ir Pardavėjas su Pirkėju sutaria kitą pristatymo datą. 

1.8. Apie tikslią Produktų pristatymo ar atsiėmimo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas el. paštu ir /ar telefonu, ir/ar žinute Pirkėjo paskyroje. Pardavėjas negarantuoja, kad Produktai visais atvejais bus pristatyti ar paruošti atsiėmimui per Taisyklėse, Parduotuvėje, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus pristatymo ar atsiėmimo terminus, jei užsakomo Produkto nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai Produktų negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino ar panašių priežasčių). Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina Produktų pristatymo klausimus. 

1.9. Priimdamas ar atsiimdamas Produktus, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ar pakuotės būklę, Produktų kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos/ pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Produktų kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos/ pakuotės pažeidimą pažymėti atsiėmimo ar pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose. Tokiu atveju laikoma, kad Produktai pateikti atsiimti ar pristatyti pažeistoje pakuotėje, tačiau Produktų kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir Produktų pristatymas yra atliktas tinkamai.

1.10. Nustačius Produkto kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali neatsiimti ar nepriimti tokio Produkto. Apie atsisakymą atsiimti ar priimti Produktą ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti atsiėmimo ar pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose. 

1.11. Pirkėjui atsiėmus Produktą ar priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad Produktai perduoti ar pristatyti nepažeistoje siuntoje/ pakuotėje, Produktų kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su Produktų pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti. 

1.12. Pirkėjas privalo Produktų kokybę patikrinti per 5 darbo dienas nuo Produktų perdavimo Pirkėjui dienos, o nustatęs, jog Produktai (jų dalis) turi paslėptų trūkumų, turi teisę per 5 darbo dienas  nuo trūkumų pastebėjimo raštu pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl parduotų Produktų paslėptų trūkumų (trūkumų, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Produktų atsiėmimo metu ar Produktų pristatymo Pirkėjui metu).

1.13. Pardavėjas išnagrinėja Pirkėjo pareikštas pretenzijas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo momento. Pardavėjas turi teisę atsiųsti pas Pirkėją savo atstovą, kuris patikrina Pirkėjo pretenzijų dėl Produktų kokybės pagrįstumą.

1.14. Jei Pirkėjas neatsiima Produkto ir Pardavėjui nepavyksta susisiekti ar suderinti kitos pristatymo ar atsiėmimo datos daugiau kaip dienų skaičius 10 darbo dienų nuo Produktų grąžinimo dėl nepristatymo, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą Produktų kainą (Produktų pristatymo išlaidos negrąžinamos).    

1.15. Produktas laikomas perduotu Pirkėjui jam atsiėmus Produktą ar pristačius Produktą Užsakyme nurodytu adresu ir Produktą priėmusiam asmeniui pasirašius Produkto perdavimo - priėmimo dokumentuose.

1.16. Nuosavybės teisė į Produktus, taip pat Produktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kada Pardavėjas perduoda Produktus Pirkėjui.

1.17. Jei Produktai nepristatomi laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl Produktų pavėluoto pristatymo.

1.18. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Produkto pristatymo terminų pažeidimą, jei Produktai Pirkėjui nėra pateikiami ar pateikiami ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžintas Produktas nebus pakartotinai siunčiamas Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.


2.   PREIKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

2.1. Pardavėjas garantuoja tik tai, kad parduodami Produktai atitinka gamintojo specifikacijas, aprašymus bei charakteristikas, nurodytas Produkto techniniuose dokumentuose. Jei Produktų gamintojas nepateikia konkrečių Produkto kokybės specifikacijų, Produktų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus prekių standartus, o jei tokių nėra – įprastus reikalavimus.

2.2. Produktams galioja atitinkamų Produktų gamintojų suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, apibrėžti konkretaus Produkto techniniuose dokumentuose. Jei Produkto  gamintojas neapibrėžia Produkto garantinių terminų ir tvirtinant Užsakymą nėra nurodyta kitaip, Produktui taikomas 2 metų garantinis terminas.

2.3. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Produktų perdavimo Pirkėjui momento.

2.4. Kai Produktas yra nekokybiškas, Pirkėjas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės Produktą į tinkamą, sumažinti Produkto kainą, grąžinti Produktą bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų Produktų keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. P ardavėjas pats garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik tarpininkauja suteikiant gamintojo garantiją, tai yra, nurodo atitinkamo gamintojo techninius centrus, į kuriuos Pirkėjas turi kreiptis dėl garantinio Produktų aptarnavimo ar organizuoja Produkto pristatymą į garantinio aptarnavimo centrą,  jei taip numato Pardavėjo ir Pirkėjo atskiras susitarimas ar Produkto garantinio aptarnavimo dokumentai. Jei atitinkamo Produktų gamintojo techninių centrų Lietuvoje nėra, Pirkėjas savo sąskaita pristato Produktus į Pardavėjo nurodytą vietą Lietuvoje, iš kur jos siunčiamos garantiniam remontui į užsienį. Esant atskiram Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimui, Pardavėjas Pirkėjui garantinio aptarnavimo metu gali suteikti pakaitinį Produktą. Pakaitinis Produktas yra suteikiamas tik šalims aiškiai dėl to susitarimus ir nereiškia Pardavėjo įsipareigojimo pakaitinį Produktą suteikti visais garantinio aptarnavimo atvejais.  . 

2.6. Produktai, kurių neįmanoma pataisyti ir kurie turi būti keičiami, Pirkėjo turi būti pristatomi Pardavėjui originalios komplektacijos, išskyrus atvejus, kuomet pagal atitinkamo Produkto gamintojo garantijos sąlygas tai nėra privaloma.

2.7. Pirkėjas kartu su garantiniam remontui ar pakeitimui pateikiamais Produktais privalo pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos kopiją ir, jei Pardavėjas prašo, užpildyti Pardavėjo pateiktą Produktų grąžinimo formą.

2.8. Produktui nustatyta kokybės garantija nėra taikoma, jei paaiškėja, kad Produkto defektai atsirado dėl netinkamo Produkto naudojimo, t. y. dėl savavališko remonto, dėl pakeistos komplektacijos ar pan., buvo nesilaikyta gamintojo nustatytų naudojimo, laikymo ar kitų instrukcijų.

2.9. Paaiškėjus, kad Produktai, išsiųsti garantiniam remontui į užsienį, atitinka gamintojo specifikacijas, standartus bei technines sąlygas, nurodytas Produktų techniniuose dokumentuose, ir tinkamai veikia arba kad Produktai buvo pažeisti dėl nuo Pirkėjo priklausančių veiksnių, garantija yra netaikoma ir dėl to Produktams neatliekamas garantinis remontas, Produktų transportavimo ir su tuo susijusias išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.

2.10. Pirkėjui grąžinant nekokybiškus Produktus, Produktas turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje. 

2.11. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

2.12. Pirkėjai dėl Produktų grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370 5 233 7700 arba el. paštu info@altasit.lt.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį