Privatumo politika

,,ALTAS IT“, UAB – asmenų, kurie lankosi šioje interneto svetainėje (www.altasit.eu) arba kurie naudojasi, ketina naudotis ,,Altas IT“, UAB paslaugomis, duomenų valdytojas (toliau vadinama – Bendrovė).

Bendrovė siekia apsaugoti asmens privatumą, teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.


PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi ar išreiškia ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis arba yra bet kokiu kitokiu būdu susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis. 

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos – visos Bendrovės siūlomos ir teikiamos paslaugos (įskaitant produktus) elektroniniu ir ne elektroniniu būdu.


TAIKYMO SRITIS 

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis.


DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Jūsų tolesnis naršymas šioje internetinėje svetainėje, naudojimasis Bendrovės paslaugomis, laikomas Jūsų patvirtinimu, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas bei sutinkate jų laikytis.

Bendrovė asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi teisėtumo, sąžiningumo skaidrumo principais ir šiais pagrindais:

Tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka;

Sutikimo pagrindu, kai kreipiamasi į Bendrovę, pateikiami asmens duomenys ar duomenų subjektui atliekant kitus aktyvius veiksmus; tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas asmens duomenų profiliavimas, siekiant individualizuoti pasiūlymus;

Bendrovės teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimui.


DUOMENŲ APSAUGA 

Asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi taip, kad yra užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų.

Tikslu užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytas priemones. Bendrovės informacijos saugumo politika garantuoja duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą. 


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybę ta teise lengvai pasinaudoti, kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti bei įsitikinti duomenų tvarkymo teisėtumu. 

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir teisę būti pamirštam, kai tokių duomenų saugojimas pažeidžia Reglamentą arba Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui. 

Duomenų subjektas visada turi laisvą pasirinkimą ir gali atsisakyti sutikti arba sutikimą atšaukti, nepatirdamas jokios žalos. Nesutikimas arba atšaukimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros būdu, įskaitant profiliavimą arba atšaukimas dėl asmens duomenų tvarkymo automatizuotu būdu arba prieštaravimas, duomenų subjekto bet kada gali būti pateiktas elektroninio pašto adresu: .

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį